HRA

L’estratègia HRS4R és una eina llançada per la Comissió Europea per a impulsar a les universitats, institucions de recerca i organitzacions que financen la recerca en l’aplicació de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors, que tenen com a objectiu contribuir al desenvolupament d’un mercat laboral europeu atractiu per als investigadors. La Carta i el Codi de Conducta són recomanacions fetes per la Comissió als Estats membres, als quals es convida a aplicar-los voluntàriament:

Agrotecnio aconsegueix el segell HRS4R

Carta Europea de l’Investigador

La Carta Europea de l’Investigador és un conjunt de principis i requisits generals que defineixen les funcions, responsabilitats i drets dels investigadors, empresaris i finançadors.

Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors

El Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors, que no difereix molt de les normes habituals de contractació, subratlla la importància de seguir uns procediments de contractació oberts i transparents, així com de comptar amb uns equips de selecció diversos i amb experiència.

Segell HR

El segell de qualitat atorgat per la Comissió Europea «HR Excellence in Research» identifica a les universitats i institucions que generen i donen suport a l’existència d’un entorn de recerca satisfactori i prometedor. 

Agrotecnio dóna suport a les Recomanacions de la Comissió Europea que contenen la «Carta Europea de l’Investigador» i el «Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors», comprometent-se, d’acord amb les seves polítiques internes, a continuar desenvolupant la seva estratègia interna de recursos humans, adherint-se a les recomanacions i als principis establerts en la Carta i en el Codi i a garantir la transparència, l’accessibilitat, l’equitat i la cerca de l’excel·lència en la contractació d’investigadors.

Un Gap Analysis intern (revisió de la legislació i enquesta) va permetre detectar les accions més rellevants que han d’implementar-se en Agrotecnio i va donar lloc a un Pla d’Acció amb una durada de dos anys (2018-2020) i que es revisa periòdicament.

Política OTM-R

Garantir processos de contractació oberts, transparents i basats en el mèrit (OTM-R) és un dels principals objectius d’Agrotecnio. Per a complir amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors, Agrotecnio ha desenvolupat la seva Política OTM-R, que garanteix la igualtat d’oportunitats de les persones candidates i que el personal investigador contractat reuneixi les condicions requerides per al lloc. Agrotecnio ha desenvolupat una Política de Contractació basada en els principis OTM-R.

Revisió Interna

Al 2020 Agrotecnio va dur a terme la Primera Revisió Interna, segons les indicacions del segell HRS4R. En aquest procés van participar diferents grups: el Grup de Treball creat per a desenvolupar l’estratègia HRS4R, així com el Comitè de Direcció. Es van celebrar diverses reunions per a analitzar la situació i avaluar els progressos realitzats en l’aplicació del Pla d’Acció. El 2024, va tindre lloc la Segona Revisió Interna