Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals

Responsable del tractament de les dades personals recollides a través del web

Agrotecnio és responsable del tractament de les dades personals que els usuaris proporcionen a través de la present pàgina web, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal  –Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

Delegat de Protecció de Dades

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

Edifici del Rectorat

Pl. de Víctor Siurana, 1

25003 Lleida

agrotecnio@udl.cat

973 70 21 97

 

Dades personals tractades i finalitat del tractament

Agrotecnio, segons la forma en què els usuaris les proporcionan, tracta les dades personals segons diferents categories. La finalitat del tractament canvia segons el canal a través del qual els usuaris les hagin proporcionat:

Seu electrònica:

 • Finalitat:
 • Accés dels usuaris a la seu electrònica d’Agrotecnio, així com la possibilitat de realitzar els tràmits i gestions disponibles: obtenció d’una clau temporal (clau 24 hores), presentació d’instàncies i/o registre de documents, gestió d’una carpeta personal, realització de pagaments, sol·licitud de la factura electrònica, etc.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça, DNI, NIE o passaport).
 • Dades acadèmiques.
 • Dades econòmiques i financeres.

Activitats:

 • Finalitat:
 • Participació en diferents activitats promogudes per Agrotecnio o en què Agrotecnio col·labora.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça, DNI, NIE o passaport).
 • Dades acadèmiques.
 • Dades econòmiques i financeres.

Bústies de contacte, sol·licitud d’informació o assessorament, suggeriments:

 • Finalitat:
 • Contactar amb les diferents àrees, serveis, facultats i/o òrgans d’Agrotecnio. Resoldre dubtes, presentar queixes o plantejar consultes i suggeriments.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça, DNI, NIE o passaport).
 • Dades acadèmiques.
 • Dades laborals.

Inscripció a cursos:

 • Finalitat:
 • Inscripció i participació als cursos impartits per la Agrotecnio.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça, DNI, NIE o passaport).
 • Dades acadèmiques.

 

Legitimació del tractament

Les bases legals per als tractaments realitzats i descrits en el punt anterior són les següents:

 1. El consentiment explícit atorgat per la persona interessada en l’acceptació de les condicions d’ús i la política de privacitat en relació amb els diferents serveis que el requereixen.
 2. L’obligació del tractament en relació amb la necessitat d’execució d’un contracte (laboral, acadèmic, conveni, etc.) entre ambdues parts.
 3. L’obligació del tractament en compliment d’alguna obligació legal que pugui existir.
 4. L’obligació del tractament per a la satisfacció dels interessos legítims perseguits per Agrotecnio.

La manca d’acceptació de la present política de privacitat (obligatòria) donarà lloc a la impossibilitat de dur a terme la gestió dels serveis i/o accions realitzades per la persona interessada. En aquest cas no es durà a terme cap tipus de tractament.

 

Conservació de les dades

Conservem les dades dels usuaris facilitades d’acord amb els següents criteris:

 1. En aquells tractaments en què la finalitat no caduqui, les dades es conservaran mentre els usuaris no exerceixin els seus drets de supressió o oposició i/o revoquin el consentiment explícit prestat.
 1. D’acord amb els terminis establerts normativament.
 1. Fins a la prescripció de les accions legals que se’n puguin derivar.

En qualsevol cas, les dades es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius d’Agrotecnio i en les taules d’avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu).

 

Destinataris de les comunicacions

Agrotecnio podrà comunicar les dades personals a tercers en els supòsits següents:

 • Proveïdors que prestin serveis a Agrotecnio. Agrotecnio té signat el corresponent contracte o addenda d’encàrrec del tractament amb cadascun dels proveïdors que col·laboren amb ell per assegurar que les vostres dades personals es tracten de conformitat amb la normativa aplicable.
 • Entitats i/o col·laboradors d’Agrotecnio que participin en una finalitat del tractament descrita en la present política i per a la qual els usuaris hagin facilitat les seues dades personals.
 • En aquells casos en què existeixi una obligació legal de comunicar les dades.

 

Drets de les persones interessades

Els usuaris, en qualsevol moment, poden accedir a les seues dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats descrites, mitjançant un escrit tramès a l’adreça agrotecnio@udl.cat

També poden presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Procedència de les dades

En principi, les dades sempre procedeixen dels seus titulars. En cas de rebre una comunicació d’Agrotecnio i no tenir constància d’haver-nos facilitat les vostres dades, és possible que un tercer hagi usurpat el vostre estat o identitat. En aquest cas, us preguem que ens ho comuniqueu a través dels mitjans facilitats en la present política de privacitat.

En aquest sentit, els usuaris són els responsables de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la qual siguin aportades, i assumeixen la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant en concepte de lucre cessant com de dany emergent, que es puguin desprendre de les inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis són de titularitat d’un tercer, els usuaris esdevenen els únics responsables de la correcta captació del seu consentiment i de facilitar-li la informació sobre els aspectes reflectits en els present avís legal i política de privacitat.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN ELS FORMULARIS WEB 

Avís Legal

El responsable del tractament de les dades personals facilitades és la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia (en endavant, Agrotecnio), amb NIF G-25628926 i domicili social a l’ Avinguda Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida (Espanya) (dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: Secretaria General, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida: agrotecnio@udl.cat

 
Les dades només s’utilitzaran per gestionar la resposta a la vostra sol·licitud, d’acord amb el text del missatge.

Agrotecnio està legitimat per tractar aquestes dades si hi doneu el consentiment, i mentre no desistiu de la vostra sol·licitud.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per gestionar la resposta a la vostra sol·licitud, d’acord amb el text del missatge, i mentre no prescriguin les possibles responsabilitats que se’n derivin, si s’escau. Es destruiran en els termes i condicions previstos en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius d’Agritecnio  i en les taules d’avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

Agrotecnio no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la vostra sol·licitud, mitjançant un escrit tramès a l’adreça agrotecnio@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat o per mitjans no electrònics.