Avís legal i condicions d’ús

Titularitat del domini web i finalitat

L’empresa titular del domini web https://www.agrotecnio.org és la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia (en endavant, Agrotecnio), amb NIF G-25628926 i domicili social a l’ Avinguda Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida (Espanya), la qual duu a terme el servei públicd’investigació agroalimentaria.

La finalitat del domini web d’Agrotecnio és donar a conèixer els serveis i activitats de la Fundació de forma actualitzada, veraç i íntegra, garantint en tot moment l’accessibilitat i usabilitat dels usuaris que s’hi connecten.

Informació sobre la resta d’enllaços continguts en el domini web i responsabilitat dels continguts

Agrotecnio no es fa responsable de les pàgines web no pròpies a les quals es pot accedir a través dels enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una pàgina web no pròpia és fet per voluntat i risc exclusiu dels usuaris, Agrotecnio no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè al domini web de Agrotecnio ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un enllaç, o de la informació obtinguda a través seu, incloent-hi altres enllaços o pàgines web; de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un enllaç, tant en connectar-se al web d’ Agrotecnio com en accedir a la informació d’altres webs des del web d’Agrotecnio.

Agrotecnio no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis o productes de tercers als quals es pugui accedir directament a través de bàners, enllaços, hiperenllaços, entramat o similars des dels webs d’Agrotecnio, ja que queda prohibida la seua inclusió sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’Agrotecnio.

Agrotecnio es reserva el dret a fer canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense avís previ, a fi de mantenir actualitzada la seua informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts prestats per Agrotecnio, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seues pàgines web, esdevenen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en aquesta matèria.

Resta prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment previ exprés i per escrit d’Agrotecnio.

Resten prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d’ordinador), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Agrotecnio, així com la seua traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, quan els actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents webs esmentats, i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’Agrotencio, o de tercers titulars d’aquests drets que han autoritzat degudament la inclusió en els diferents webs mitjançant llicències Creative Commons CC BY.4.0 i/o les pròpies de la font cedent, subjectes a les seues condicions d’ús.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, esdevenen així mateix una obra en el sentit del dret d’autor i resten, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que hi siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes condicions implica actes greus il·lícits i subjectes a sanció per la legislació civil i penal.

Resta prohibit qualsevol acte mitjançant el qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o fer un ús comercial, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, sense permís previ i per escrit d’Agrotecnio.

Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt o els anteriors serà considerada com a lesió dels drets legítims de propietat intel·lectual d’Agrotecnio sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

Legislació aplicable

La legislació aplicable, tant per al present domini web com per als enllaços de responsabilitat d’Agrotecnio, és l’espanyola.

Jurisdicció competent

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l’aplicació o interpretació dels termes que conformen aquest avís legal es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya), que tindran competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció.

 

CONDICIONS D’ÚS WEB

Usuaris

L’accés –i/o ús– a aquest portal titularitat de la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotecnio), des del mateix moment en què s’hi accedeix, atribueix la condició d’usuari amb l’acceptació de les condicions generals d’ús aquí reflectides. En conseqüència, els usuaris han de llegir atentament aquestes “Condicions d’ús web i política de privacitat” cada vegada que hi accedeixin.

Els usuaris del web d’Agrotecnio hi han d’accedir de conformitat amb la llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir al web o als continguts de forma contrària a la prevista i amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici d’Agrotecnio o d’usuaris tercers.

Tant l’accés als webs com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts que incloguin seran d’exclusiva responsabilitat de qui els facin. Per tant, l’ús que puguin fer de la informació, imatges, continguts i productes ressenyats i accessibles a través d’aquesta informació està supeditat a la legalitat aplicable, nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran completament responsables d’aquest accés i ús correcte. Els usuaris estan obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums i als drets de tercers o d’Agrotecnio, tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals estan concebuts. Agrotecnio no assumeix responsabilitats, directes o indirectes, en concepte de dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts fet pels usuaris o tercers.

Agrotecnio és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i serveis que s’hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic o dels diferents formularis de contacte.

Agrotecnio, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per evitar que a través de les seues pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

La informació sobre la resta d’enllaços continguts en el domini web i responsabilitat sobre els continguts

Agrotecnio no es fa responsable de les pàgines web no pròpies a les quals es pot accedir a través del lloc web mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una pàgina web no pròpia es fa sota la voluntat i el risc exclusiu dels usuaris, i Agrotecnio no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè al web d’Agrotecnio ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un enllaç o de la informació obtinguda a través seu, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un enllaç, tant en connectar-se al web d’Agrotecnio com en accedir a la informació d’altres webs des del web d’Agrotecnio.

Agrotecnio no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, hiperenllaços, entramat o similars des dels webs d’Agrotecnio, ja que queda prohibida la seua inclusió sense el consentiment previ exprés i per escrit d’Agrotecnio.

Agrotecnio es reserva el dret a fer canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense avís previ, a fi de mantenir actualitzada la seua informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts prestats per Agrotecnio, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seues pàgines web, esdevenen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en aquesta matèria.

Resta prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública en relació tant amb les pàgines web com amb els continguts i informació, sense el consentiment previ exprés i per escrit d’Agrotecnio.

Resten prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d’ordinador), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades perAgrotecnio, així com la seua traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents llocs web esmentats i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’Agrotecnio, o de tercers titulars d’aquests drets que n’han autoritzat la inclusió en els diferents llocs web mitjançant llicències Creative Commons CC BY.4.0 i/o les pròpies de la font cedent, subjectes a les seues condicions d’ús.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, esdevenen així mateix una obra en el sentit del dret d’autor i resten, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que hi siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes condicions comporta la comissió de greus actes il·lícits i la sanció d’acord amb la legislació civil i penal.

Resta prohibit qualsevol acte mitjançant el qual els usuaris puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, sense permís previ i per escrit d’Agrotecnio

Qualsevol transgressió del que preveu aquest punt o els anteriors serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual d’Agrotecnio sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

Modificacions

Agrotecnio, creadora del lloc web, es reserva el dret d’efectuar sense avís previ, i sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Aspectes tècnics

Agrotecnio declina qualsevol responsabilitat en el cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, independentment de quina sigui la causa. Així mateix, Agrotecnio no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Agrotecnio.

Agrotecnio no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errades, que els defectes siguin corregits o que el servei o el servidor que els posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que Agrotecnio s’esforci per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que els usuaris haguessin de prendre determinades decisions o fer accions segons la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Resta prohibit qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics a través dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per Agrotecnio per al seu funcionament.

En tot cas, Agrotecnio té implementades mesures de seguretat adequades per al manteniment del web, així com dels seus servidors, de cara a garantir-hi un accés segur i lliure de programes maliciosos (malware).

Informació sobre l’ús de les xarxes socials

Agrotecnio només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de què sigui titular, o sobre les quals tingui un dret de naturalesa anàloga. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora del present web, és responsabilitat dels seus titulars i, per tant, un cop s’hi accedeixi, els usuaris estaran sotmesos a les polítiques que cada servei tingui establertes.

Agrotecnio utilitza de forma ordinària diferents aplicacions, xarxes socials i altres entorns virtuals, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només hi accedeixin una vegada hagin comprès i acceptat en la seua totalitat aquests textos legals.

Agrotecnio es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquests entorns virtuals socials.

Per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, Agrotecnio recomana, seguint instruccions de les autoritats en matèria de protecció de dades, l’execució de les accions següents:

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals per operar a través d’Internet, de manera que els permeti disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en dubte la seguretat de la seua vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades prèviament per l’usuari com a “amics” o “contactes directes”.
 • Es recomana acceptar com a contactes únicament aquelles persones conegudes o amb qui es manté alguna relació prèvia, no acceptar de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que es reben i investigar, si s’escau, la identitat de la persona que sol·licita el contacte.
 • Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer el lloc on es viu, on es treballa o s’estudia diàriament o els llocs d’oci que es freqüenten.
 • Als usuaris d’eines de microblogs es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs en què es troben en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts en relació amb els quals es compti amb els imprescindibles drets de propietat intel·lectual. En cas contrari, els usuaris estaran cometent un il·lícit civil protegit pels tribunals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de què siguin membres.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una llargada mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris que tinguin en els seus equips programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai no s’han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S’ha de llegir tota la informació quant a la pàgina web. En aquesta informació s’explica qui en són els titulars i la finalitat per a la qual es sol·liciten les dades.
 • Si els usuaris són menors de catorze anys, cal també el consentiment dels pares o tutors. En especial, sempre que es sol·licitin dades per part d’una xarxa social s’ha de requerir als pares o tutors la seua decisió sobre la subscripció.
 • No s’han de comunicar a tercers el nom d’usuari i contrasenya, ni compartir aquestes dades entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s’han de comunicar a tercers i/o desconeguts.