Jordi Recasens

Oficina: Edifici 5-B

+34 973 702831

+34 973 702690

jordi.recasens@udl.cat

Acadèmic

Llicenciat en Ciències Biològiques. Universitat Autònoma de Barcelona. 1979
Doctor en Ciències Biològiques. Universitat Autònoma de Barcelona. 1985

Recerca

La investigació tracta de l’ecologia de les males herbes i la gestió integrada de les males herbes (IWM) en sistemes agrícoles. Durant els darrers anys, aquesta investigació ha estat recolzada per diversos projectes espanyols i europeus i diferents acords amb empreses agroquímiques. La investigació se centra en l’estudi de les males herbes des d’una doble perspectiva que implica dos objectius principals: 1) explorar nous mètodes, tècniques i estratègies de gestió amb l’objectiu de disminuir la pressió causada per les males herbes; 2) explorar atributs biològics per descobrir els béns ecològics que aquestes espècies ofereixen al sistema de manera que puguin ser utilitzats com a serveis ecosistèmics en la producció de cultius. Una contribució innovadora del treball ha estat la definició d’estratègies IWM més precises d’acord amb els patrons de germinació i emergència determinats per models tèrmics i hidrotermals. Un punt destacat de la investigació ha estat provar l’eficiència de la IWM amb poblacions resistents a herbicides. D’altra banda, una investigació singular s’ha centrat en la implementació de programes d’avaluació del risc de males herbes per a males herbes invasores. El segon objectiu explora el paper de les males herbes que donen suport a la biodiversitat en els sistemes agrícoles i com es veu afectada per l’estructura del paisatge i la gestió del territori. Un fet destacat especial desenvolupat en l’anàlisi dels serveis ecosistèmics subministrats per les males herbes és la relació entre males herbes i altres organismes que troben la depredació de les llavors com a factor clau en l’esgotament natural de les poblacions de males herbes.
Un nou avenç en el nostre pla de recerca vol implementar una PDI estratègica que explori una triple anàlisi: agronòmica (eficàcia), econòmica (cost) i energètica (petjada de carboni). Aquesta investigació s’acaba d’establir en vinyes, un sistema agrícola on una gestió adequada de les males herbes permet obtenir beneficis i productes d’alt valor. A més, la demanda social actual de productes procedents de l’agricultura ecològica i les normes de la UE que obliguen a reduir el nivell de pesticides mouen els productors a buscar mètodes no químics o a establir estratègies de poca aportació per controlar les males herbes. Un paper central dins del projecte s’assignarà als experiments de sistemes de cultiu dissenyats específicament per avaluar, utilitzant múltiples criteris (econòmics, agronòmics, ambientals), l’eficàcia i els efectes secundaris de diferents sistemes de gestió. El projecte actual proporcionarà innovacions destacades amb un enfocament integrador de la IWM a les vinyes mitjançant diferents metodologies i eines que permetin una perspectiva dinàmica dels sistemes productius i, alhora, una avaluació tangible dels criteris que defineixen la seva sostenibilitat.

Experiència Professional

2010

Professor universitari. Universitat de Lleida (UdL)

1992 – 2010

Professor associat (UdL)

1988 – 1992

Professor associat. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 1987 – 1988

Professor del University College (UPC)

1980-1982

Becari predoctoral (UPC)