Alba Macià

Grup de recerca

Compostos Bioactius dels Aliments

+34 973 702825

alba.macia@udl.cat

Acadèmic

Investigadora Postdoctoral

Recerca

Desenvolupo i valido diferents mètodes analítics per a la determinació de compostos antioxidants (bioactius) en diferents mostres i ingredients alimentaris; i altres compostos bioactius, com ara -glucans- en mostres de farina i dipèptids (carnosina i anserina) en mostres de brou de pollastre. També desenvolupo i valido mètodes analítics per a la determinació de metabòlits bioactius en mostres biològiques (sang, plasma, sèrum, lipoproteïnes, orina, femta, …), amb l’objectiu de determinar biomarcadors de la ingesta d’aliments. A continuació, aquests mètodes analítics s’apliquen a estudis d’intervenció en humans per a la validació d’indicacions de salut. Els mètodes desenvolupats es basen en cromatografia de líquids d’alt rendiment, acoblada a espectrometria de masses en tàndem (UPLC-MS / MS).